Archive for the Definisjon Category

Formålet med rekonstruksjonen

Posted in Definisjon on 02/09/2011 by Kaja Kollandsrud

I dette prosjektet er formålet å lage en rekonstruksjon som vil se ut som, og ha de samme maleriske virkningene som originalen, så langt vi har kunnskap om dette. Det er altså ikke et forskningsprosjekt, men et produkt bestilt av en oppdragsgiver med en gitt budsjettramme.

Vi vil dra nytte av all tilgjengelig forskning på området. Det vil benyttes samme metoder og materialer som på originalen der det det er hensiktsmessig. Men i tilfeller der vi finner det upraktisk vil det benyttes mer moderne metoder, materialer eller verktøy. F.eks ble det benyttet sandpapir til å pusse grunderingen – ikke karslegress eller haiskinn, og det kan det bli aktuelt å simulere et giftig pigment eller benytte løsemidler i enkelte malinger – selv om de sannsynligvis ikke hadde tilgang til dette på 1200-tallet.

Advertisement

Rekonstruksjon

Posted in Definisjon with tags on 02/11/2010 by Kaja Kollandsrud

Rekonstruksjon anvendes her i betydningen av å gjenskape frontalets opprinnelige utseende basert på undersøkelser og analyser av den originale gjenstanden.

Det vil bli lagt vekt på – så langt det er hensiktsmessig – å benytte middelalderens materialer og metoder i konstruksjonen av panelet  og oppbygningen av maleriet .

Videre vil det bli lagt vekt på å gjenskape malingenes farge, overflateglans og  dybde, samt imitere måten de er påført overflatene.

Hva er et frontale?

Posted in Definisjon on 19/10/2010 by Kaja Kollandsrud

Et frontale er et panelmaleri plassert foran alteret (tidligere omtalt som antemensale – ante mensa – foran bordet). De norske frontalene har en rektangulær eller tilnærmet kvadratisk form.

Se for øvrig Morgan, Nigel (2004) Norwegian Altar frontals in a European context: form and function, Painted Altar frontals of Norway, 1250-1350, London, pp. 3-12.

%d bloggers like this: